Sezóna 2016/2017 - 1.9.16 - 31.8.17


BA_ROSENGART LIGA 2016/17

NYMFY UNITED, VALAR FOOSBALIS, VALENT / PINKA, NA STOJÁKA V 84, OVČIA RODINKA, REKE, JONIAK / JONIAK, GUMI