FUS > O nás > GDPR - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR - OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

25.5.18 | Jozef Horčiak Přečteno: 867×

Zásady ochrany osobných údajov platné od 25. mája 2018

Prijatím týchto pravidiel ochrany osobných údajov výslovne súhlasíte s používaním vašich osobných údajov na účely a za podmienok stanovených v tomto dokumente.

Webová stránka www.foosball.sk, facebooková stránka FUS - foosball Slovakia je poskytovaná organizáciou Foosballová Únia Slovenska, ktorá je občianskym združením, IČO: 30853541 so sídlom Nám. hraničiarov 13, 851 03 Bratislava (ďalej len FUS).

FUS zhromažďuje, spracúva a uchováva osobné údaje v EÚ a je schopná nepretržite preukázať súlad s právom Európskej únie a zásadami stanovenými v tomto dokumente.


Všetky činnosti spracovania osobných údajov, ktoré vykonáva FUS, sú v súlade s ustanoveniami nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecná smernica o ochrane údajov).

Pojmy a definície
1. "osobné údamedzje" znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby ("subjekt údajov"); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby
2. "spracovanie" znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami alebo nie, ako sú zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácie, používanie, zverejňovanie prostredníctvom prenosu, šírenia alebo iným sprístupňovaním, zosúladenie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie
3. "súhlas" znamená akékoľvek slobodné, špecifické, informované a jednoznačné označenie želania osoby, s ktorou sa údaje vyjadrili súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, vyhlásením alebo jednoznačným potvrdením
4. "kontrolór" je FUS, ktorá spracúva osobné údaje v EÚ podľa právnych predpisov a súčasnej politiky
5. "používateľ" znamená osobu s minimálnym vekom 16 rokov (alebo zákonný minimálny vek, v ktorom sa môže niekto pripojiť k službe online bez toho, aby kontrolór musel získať súhlas rodičov), ktorý vyjadruje svoj súhlas s používaním žiadosti v rámci pravidlá používateľa a či sa v aplikácii overí autentifikácia vytvorením profilu
6. "Úrad pre dohľad" znamená nezávislý verejný orgán, ktorý zriadi členský štát podľa nariadenia (EÚ) 2016/679

Zásady
Pravidlá ochrany osobných údajov FUS sú založené na nasledujúcich zásadách:
Osobné údaje sú spracované zákonným, spravodlivým a transparentným spôsobom vo vzťahu k subjektu údajov.
Osobné údaje sa zhromažďujú na určené, explicitné a legitímne účely a ďalej sa neupravujú spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi.
Osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré sú spracovávané.
Osobné údaje sú presné a v prípade potreby aj aktuálne.
Osobné údaje sa uchovávajú vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb len dlhšie, ako je to nevyhnutné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.
Osobné údaje sa spracúvajú spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení.

Kto je zodpovedný za spracovanie osobných údajov?
Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov má FUS. Rozhoduje sa, ktoré údaje sa spracúvajú, za akým účelom a ako sa toto spracovanie uskutočňuje.

Právny základ spracovania osobných údajov
Osobné údaje sú spracované s výslovným a jednoznačným súhlasom používateľa aplikácie v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov a za podmienok týchto pravidiel.
Môže to byť základ pre spracovanie: zmluva, požiadavka používateľa pred uzatvorením zmluvy, potreba dodržiavať zákonnú povinnosť, legitímny záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany, potreba chrániť životné záujmy používateľ alebo iná osoba, ktorá plní úlohu, ktorá slúži verejnému záujmu.

Aké údaje zhromažďujeme a na aký účel?
Zhromažďujeme osobné údaje od používateľov, ktorí sa prihlásia do všetkých súťaží, ktoré organizujeme.

V prípade overovania totožnosti zhromažďujeme nasledujúce osobné údaje:
meno a priezvisko – je potrebné na identifikáciu hráča a spracovanie výsledkov;
fotografie – foto a video záznam zo súťaží, ktorých sa prihlásený hráč zúčastňuje.
e-mailová adresa a mobilný kontakt – údaje potrebné pri kontaktovaní hráča, ako aj posielanie výsledkov a vyzývanie k zápasom.

FUS prostredníctvom dát neodhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových zväzoch a spracovanie genetických údajov, biometrické údaje za účelom jednoznačnej identifikáciu fyzických osôb, údaje týkajúce sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

Aké údaje zhromažďujeme na vytvorenie profilu v aplikácii a čo zverejňujeme?
Pri vytváraní profilu hráča vo výsledkoch sú potrebné nasledujúce osobné údaje:
Meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa a kontakt.

Zverejňujeme:
Meno a priezvisko; ligovú, klubovú a krajskú príslušnosť

Vložit komentář

Pokud chceš napsat komentář, musíš se přihlásit.