FUS > Rada FUS > RADA FUS

RADA FUS

26.4.08 | Jozef Horčiak Přečteno: 3346×

Tak ako sa vyvíja foosball vo svete, vyvíja sa postupne aj u nás. Trend je zkvalitnovanie turnajov v ich organizácií a vedení, v zlepšovaní systému správy hráčov a poskytovaní vyššieho štandardu služieb tak, aby turnaje boli atraktívne nie je pre domácich, ale aj zahraničných hráčov.

Aktuálna sezóna poukazuje čoraz viac na nedostatky, ktoré sú spojené s celkovou organizáciou FUS, vyplývajúcich z nedostatočnej podpory a nedostatku ľudí, ktorí sa aktívne zapájajú do aktivít spojených s činnosťou FUS. Dlhodobo je možné cítiť, že chýba funkčná rada FUS, ktorá by spoločnými silami dokázala reagovať na stále rastúce nároky na organizáciu turnajov, ale aj samotnú správu a riadenie takejto foosballovej organizácie na Slovensku, ktorá si počas svojej krátkej pôsobnosti našla miesto aj medzi svetovými foosballovými lídrami. Aj z tohto dôvodu by bola škoda stratiť svoju pozíciu a zbytočne zaostávať.


Navyše sa to netýka len zahraničia, ale hlavne, čo je horšie, samotného rozvoja foosballu na Slovensku. Tak ako v minulosti pribúdali kraje, hráči, turnaje a liga, je v poslednom období trend skôr opačný. Nevychováva sa mládež, nie sú vytvorené dostatočné podmienky pre ich podchytenie a rast, chýba podpora zo strany rôznych partnerov, hráčov a v dostatočnej miere nie je ani zo strany FUS. Aby sme nehrali foosball a turnaje len v spomienkach, je najvyšší čas niečo s tým robiť. A každý, kto má záujem, sa môže zapojiť. Jedným spôsobom, ako s tým začať, je oživenie činnosťi rady FUS a tým naštartovať samotnú organizáciu, kde sa môže zapojiť naozaj každý. 

K oživeniu a lepšiemu fungovaniu rady FUS by mala prispieť nová štruktúra a pridelenie činností, práv a povinností k jednotlivým funkciám členov rady. Predkladám preto systém, ktorý by mohol pomôcť k zostaveniu rady a postupne naštartovať jej činnosť. Ako to však bude fungovať ďalej, bude už však na samotnej rade, jej členoch a samotných hráčoch.

Už na najbližšom Krajskom pohári si môžu hráči zvoliť svojho Zástupcu kraja, ktorý ich bude zastupovať ako riadny člen FUS, ktorý môže predkladať návrhy a podielať sa na rozhodovaní a ovplyvňovať činnosť FUS. K jednotlivým funkciám sú priradený možný kandidáti. Mená však nie sú definitívne určené a na vlastnú žiadosť sa môže o konkrétny post uchádzať každý, kto o to požiada. V prípade Zástupcu kraja musí spĺňať regionálnu príslušnosť a to že každý člen rady FUS, ako aj hráč z príslušného kraja, ktorý volí svojho zástupcu, musí byť aj riadnym členom FUS, netreba snáď zdôrazňovať. Ak sa v kraji neprihlásia žiadni kandidáti, alebo vôbec neprebehne voľba, zástupcom kraja sa stáva automaticky Krajský administrátor. Ak ten odmietne zastupovať svoj kraj v rade FUS, musí navrhnúť za seba nástupcu.

Tento a ďalší postup sa dá zhrnúť v nasledujúcich bodoch:

Zostavenie rady FUS

- Rada FUS je zostavená zo zástupcov jednotlivých krajov, komisie a výkonného výboru.
- Zástupcov krajov volia priamo hráči registrovaní v príslušnom kraji.
- Následne zvolená rada volí členov komisie a spolu volia výkonný výbor.
- Zmeny v rade FUS môžu byť realizované podľa bodov programu na každom zasadnutí rady FUS.

 Zasadnutie rady FUS

- Pri zasadnutí rady FUS sú prítomní zástupcovia krajov, členovia komisie a výkonný výbor. Všetci tvoria radu FUS. Podľa potreby môže byť privolaní iný subjekt.
- Hlasovacie právo má každý člen rady FUS. Každý má jeden hlas, aj keď zastupuje viacero pozícií v rade. Výnimkou je splnomocnenie k hlasovaniu od iného člena rady FUS.
- Návrhy k programu zasadnutia rady FUS môže podávať každý člen rady FUS. Hráči majú túto možnosť cez zástupcov krajov.
- Hlasovanie k bodom programu je platné iba, ak je prítomná a hlasuje nadpolovičná väčšina hlasujúcich.
- Členovia rady FUS môžu poveriť zastúpením a hlasovaním aj inú osobu, ktorá bude prítomná na zasadnutí rady.
- Pri nerozhodnosti hlasovania rozhoduje výkonný výbor.
- Výkonný výbor a prezident FUS má právo zrušiť bod programu, prípadne vrátiť na úpravu rozhodnutie rady FUS, aj napriek hlasovaniu. (Tento bod je prijímaný na prechodné obdobie 18 mesiacov, pokiaľ sa zabehne činnosť rady FUS. V príprave však bude bod o prijímaní strategických rozhodnutí, ktoré môžu zásadne nepriaznivo ovplyvniť a ohroziť činnosť FUS).
 - Pri zvolaní mimoriadneho zasadnutia rady FUS postačuje, ak zasadá iba výkonný výbor, aby prijal potrebné rozhodnutia včas, pokiaľ nie je priestor, aby prebehlo plnohodnotne zasadnutie rady FUS. Môžu sa ho však účastniť aj iný členovia rady FUS.
 - Rada FUS zasadá pravidelne, minimálne dvakrát za rok, resp. sezónu. Inak podľa potreby.

RADA FUS

VÝKONNÝ VÝBOR

Prezident

Ing. Jozef Horčiak
Činnosť: Zastupovanie FUS, schvalovanie, organizácia, projekty, kontrola

Vice prezident

Kandidáti: Marek Vaňous, Ing. Ivan Dupej, Miroslav Talian
Činnosť: zastupovanie FUS, organizácia, projekty

Pokladník

Ing. Jozef Horčiak.
Činnosť: Pokladňa, finančná správa a kalkulácie, výročná správa

KOMISIA

Public relations

Kandidáti: Marek Vaňous, Miroslav Talian
Činnosť: Marketing, komunikácia

Rozhodcovská komisia

Kandidáti: Miroslav Talian, Marek Vaňous
Činnosť: Školenie rozhodcov, dodržiavanie a úprava pravidiel, disciplinárne konanie

Športová komisia

Kandidáti: Ing. Ivan Dupej, Marek Vovčík, Andrej Kovács
Činnosť: Zabezpečenie a dohľad nad turnajmi, ligou a projektami FUS

Kontrolná komisia

Kandidáti: Rastislav Trnka, Ing. Ivan Dupej, Ján Ambros, ostatní KP administrátori
Činnosť: Kontrola, zisťovanie nedostatkov, kontrolné správy

Administratíva

Kandidáti: Ján Ambros, Rastislav Trnka, Renáta Mečlová, ostatní KP administrátori
Činnosť: Administratíva, preklady, zápisnica 

ZÁSTUPCOVIA KRAJOV (KRAJSKÍ DELEGÁTI)

Činnosť: Hlasovanie a zabezpečovanie činností FUS v regióne

Bratislavský kraj

Kandidáti: Kvasnica Martin, Marek Vovčík, ostatní nominovaní hráči z kraja

Trnavský kraj

Kandidáti: Andrej Podmaka, Jozef Bachratý, Gabriel Beňo, ostatní nominovaní hráči z kraja

Trenčiansky kraj

Kandidáti: Michal Podhradský, Matej Oravec, ostatní nominovaní hráči z kraja

Žilinský kraj

Kandidáti: Pavol Šamaj, Pavol Kováčik, ostatní nominovaní hráči z kraja

Nitriansky kraj

Kandidáti: Martin Jalakša, Branislav Kulich, ostatní nominovaní hráči z kraja

Bansko Bystrický kraj

Kandidáti: Ján Ambros, Tomáš Pompura, ostatní nominovaní hráči z kraja

Prešovský kraj

Kandidáti: Ing. Ivan Dupej, Tibor Matušovský, ostatní nominovaní hráči z kraja

Košický kraj

Kandidáti: Rastislav Trnka, Tomáš Klobušník, ostatní nominovaní hráči z kraja


Práva zástupcov krajov a členov komisie

- Podávanie návrhov do bodov programu k zasadnutiu rady FUS.
- Realizácia športovej činnosti v súlade s rozpočtom a predpismi.
- V súlade so stanovami presadzovať svoje záujmy a spolupodielať sa na rozhodovaní a hlasovaní o činnosti FUS.
- Voliť do orgánov FUS a byť volený. 

Povinnosti zástupcov krajov (zabezpečenie činností FUS v regióne)

- Aktívne sa podielať na činnosti FUS.
- Dodržiavať stanovy a predpisy FUS.
- Zabezpečiť ligu družstiev, turnaje Krajských pohárov, turnaje nižších kategórií a inú športovú činnosť vrámci FUS.
- Popularizáciu stolného futbalu medzi mládežou, tréningovú činnosť talentovanej mládeže.
- Dodržať koncepciu rozvoja športovej činnosti v rámci FUS a svojej pôsobnosti.
- Získavať partnerov a sponzorov k realizácii činnosti vrámci FUS.
- Podporovať foosball a realizovať projekty FUS v regióne.
- Chrániť práva a záujmy hráčov príslušného kraja. Zastupovať ich vrámci organizácie FUS.
- Chrániť majetok FUS a starať sa o jeho zveľaďovanie a účelné využívanie.

V prílohe nájdete prehľadnejšie zobrazenie štruktúry rady FUS.
Pripomínam, že jednotlivé posty a funkcie sú založené na dobrovoľnej báze, bez nároku na odmenu.

Pripomínam, že jednotlivé posty a funkcie sú založené na dobrovoľnej báze, bez nároku na odmenu.

Ke stažení

Komentáře

+/- Zastupca kraja Horčiak Jozef 28.4.08 v 11:13

Ak ma niekto zaujem stat sa zastupcom za svoj kraj, nech napise najneskor do 4.5.08, tj koniec tohto tyzdna na fus@foosball.sk, alebo da vediet svojmu Krajskemu administratorovi. Pripadne nech potvrdi, alebo zrusi svoju nominaciu. Jeho nominaciu nasledne zverejnime a pridame k nominantom za dany kraj, aby ho hraci mohli volit.

Vložit komentář

Pokud chceš napsat komentář, musíš se přihlásit.